Text Size

Dokumentacja medyczna

Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, w następujący sposób:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii lub wydruku,
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5. na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń udzielanych w Zakładach Leczniczych : ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron” – Leczenie stacjonarne szpitalne, ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron”- Leczenie Ambulatoryjne oraz ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Elektron” następuje bez dodatkowych opłat.

Informacje dodatkowe:
Za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin zakład pogrzebowy, z którym Podmiot Leczniczy współpracuje pobiera opłatę od rodziny pacjenta zgodnie z obowiązującym u niego cennikiem.